زمسـتان و تابســتان نــدارد....

نـبـاشــی...

چهــار ستون بدنــم میلــــرزد ...!!!

 
تاريخ : پنجشنبه 2 مرداد1393 | 19:46 | نویسنده : هزاره سوم |
 

گاه حرف هایی ست برای نگفتن.

به احترام تمامشان،

لطفا چند خطی ، سکوت!

 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 9:30 | نویسنده : هزاره سوم |
 

و به انگشت نخی خواهم بست ،

تا فراموش نگردد

که هنوز انسانم !

 

 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 9:29 | نویسنده : هزاره سوم |
 

کاش به جای دلم،

 

گلویم تنگ می شد،

 

دیگر هوا نمیرسید

 

و

 

خلاص...

 
تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 10:11 | نویسنده : هزاره سوم |
 

تقوا يعني اگر يك هفته مخفيانه از همه كارهاي ما فيلم گرفتند

و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلويزيون پخش شده، ناراحت نشويم

 

 
تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 9:16 | نویسنده : هزاره سوم |
 

من فاصله ام به عشق ، اندازه توست

سرمستی من ، به یمن  سجاده ی  توست

 

ما شکوه نداریم ، زجامی که شکست

بر عشق بماند ،  آن که دیوانه ی توست

 

 
تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 11:4 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 
تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:19 | نویسنده : هزاره سوم |
 

به جز حضور تو
هیچ چیز این جهان بیکرانه را
جدی نگرفتم ...
حتی عشق را......

 
تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 9:25 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

عاقبت من هم بریدم

 

مثل تو

 

تو از من بریدی 

 

من از تمام دنیا

 

 
تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 9:11 | نویسنده : هزاره سوم |
 

در  آغوشت که جا میگیرم ،

عمیق تر گناه میکنم !


من این جهنم را که هوای بهشتی دارد ...


با هزاران بهشت خدا

که بی تو هوای جهنم دارد ،

عــــوض نــمــیـــکـــنــــم ...!

 

 
تاريخ : دوشنبه 23 تیر1393 | 11:10 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

بدترين درد مردن نيست!
دل بستن به كسي است كه ميداني
سهم تو نيست ...

 
تاريخ : دوشنبه 23 تیر1393 | 10:48 | نویسنده : هزاره سوم |
 

حریم دلت را نگه دار 

 

که در این روزگار


همه در" قلب ها"

 

در رفت و آمدند ...!

 
تاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 8:47 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

نمی دانی چه دردی دارد

 

وقتی

حالم در واژه ها نمی گنجد ...!
تاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 8:45 | نویسنده : هزاره سوم |
 

چه " مغرور" می شود


در برابرت کسی که می فهمد 


از ته دل دوستش داری ...
تاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 8:44 | نویسنده : هزاره سوم |
گاهی اوقات ...

 


باید بگذری و بگذاری بروی !!


وقتی می مانی و تحمل می کنیاز خودت "احمق" می سازی ....!

 

 
تاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 8:42 | نویسنده : هزاره سوم |
 

لبخند تو را چند صباحی ست ندیدم

یک بار دگر خانه ات آباد

بگو سیب

 

 
تاريخ : شنبه 14 تیر1393 | 10:4 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

 

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ••


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...••


••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...••


••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ••


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ••

 

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ••


••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ••


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...••


••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ••


••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ••

 

••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ••


••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ••


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،••

 

    ••●♥  ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . .  ••  

 

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ••


••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...••


••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه••


••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .••


••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ••


••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ••


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ••


••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ  ••        


••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ  ﻋﻮﺽ کنی...••

 
تاريخ : شنبه 14 تیر1393 | 10:3 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

کـ ـسـ ـی رآ دآرم
کـ ـه آنـ ـقـ ـدر بـ ـرآیـ ـم کـ ـسـ ـی هـ ـسـ ـت
کـ ـه نـ ـگـ ـآهـ ـم دنـ ـبـ ـآل کـ ـسـ ـی نـ ـيـ ـسـ ـت...

 
تاريخ : دوشنبه 9 تیر1393 | 20:20 | نویسنده : هزاره سوم |
 

گاهـــی ...

نمیشـــــــه دســت از

دوســـــت داشتن یکــی برداشــت

حــــــــــــــــــــــتی وقتــــی ازش دلخــــــوری ...

 
تاريخ : دوشنبه 9 تیر1393 | 20:18 | نویسنده : هزاره سوم |
 

قـلبـم شاتر دوربيـن عکـاسي‌اي است . . .

به تو که مي‌رسد..

تنـد مي‌زند

بـراي ثبت لحظـه‌ها . . .

 
تاريخ : شنبه 7 تیر1393 | 20:14 | نویسنده : هزاره سوم |
 

لذت داره بعد از ی بحث بچگونه..

ک معلوم نیس تقصیر تو هستش یا من...

کنارم بشینی..بدون هیچ حرفی...

کم کم سرتو خم می کنم رو شونم..

کم کم دستتو میگیرم..

دونه دونه انگشتاتو میبوسم..

میگم من واسه کیم؟؟؟

- منه منه

 
تاريخ : شنبه 7 تیر1393 | 20:12 | نویسنده : هزاره سوم |
 

خدا وقتی گونه هایت را می تراشید
لب هایت را می بافت
پاهایت را بنا می کرد
دستانش نمی لرزید ؟!

 

 
تاريخ : شنبه 7 تیر1393 | 20:6 | نویسنده : هزاره سوم |
 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

  زخمهای التیام نیافته سردشت به روایت تصویر

 

 
تاريخ : پنجشنبه 5 تیر1393 | 12:49 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

دلتنگم
اگر از حوالی خانه ام گذشتی
برایم کمی حوصله بیاور
کمی ارامش
کمی عشق....
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:34 | نویسنده : هزاره سوم |
 

نقض حقوق بشر یعنی
من تو را دوست دارم
تو یکی دیگر را ...

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:33 | نویسنده : هزاره سوم |
 

نگاه تلخت
سلاح سردیست
برای کشتار تمام عاشقان عالم

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:33 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

به جرم کدامین اشتباه
بغض هدیه میدهی مرا
من فقط کمی از بودنت را طلب کردم...

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:31 | نویسنده : هزاره سوم |
 

کالبد عشق را میشکافند
ادمهایی که
به دونفره بودن هواهم حسادت میکنند...

 

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:30 | نویسنده : هزاره سوم |
 

 

بذر مهربانیت را
در کدامین باغچه می کاری
مگر نمیدانی
آفت زده است دل من

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:29 | نویسنده : هزاره سوم |
 

مدیون احساسم میشوی  
وقتی درکم نمیکنی

 
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 18:28 | نویسنده : هزاره سوم |